1938. Kazys Laucius. Fotografuoti gali kiekvienas. II leidimas.

2020 / 08 / 17

Kazys Laucius

Fotografuoti gali kiekvienas. Vadovėlis foto mėgėjams. II leidimas.

 Antrasis, iš pagrindų perdirbtas, leidimas su 206 paveikslais ir 10 įvairių lentelių.

„Skauto Aido“ leidinys.

Kaunas, 1938 metai.

Atspausta 3000 egzempliorių „VILNIAUS“ spaustuvėje Kaune, Nepriklausomybės aikštė 4 a.

Viršelį piešė dail. J. Reichertas. Priedo klišes, išskyrus dvi, gamino „Vaizdo“ cinkografija Kaune.

 

Buv. Lietuvos foto mėgėjų draugijos pirmininko prof. St. Kolupailos žodis I leidimui.

Fotografija buvo išrasta, kaip automatiška paišyba. Tinkamai įvertinta, ji nuostabiai greit išsiplėtė, užkariavo visas gyvenimo sritis, pasidarė plačiųjų masių įrankiu. Dabar fotografija tarnauja mokslui, menui, sportui, pramonei, spaudai.

Fotografija labai populiari: nerasite gyvesnio, judresnio žmogaus, ypač jaunuolio, kuris nefotografuotų. Fotografas, pagavęs su savo aparatu malonų ar svarbų gyvenimo momentą, užfiksuoja jį jautrioje plokštelėje; jis lyg sulaiko lekiantį gyvenimą, pratęsia trumpą akimirką.

Ieškodamas nuotraukai įdomesnio objekto, foto mėgėjas pripranta dairytis ir stebėti, randa aplinkui paslėptą grožį. Jam darosi turtingesnis gyvenimas, jis gėrisi pasauliu ir sužadina kitų pasigėrėjimą.

Keliaudamas su foto aparatu po savo kraštą ar svetimą šalį, be greit pamirštamų įspūdžių, mėgėjas parsiveža matytų vaizdų ir patirtų nuotykių nuotraukų, lyg kelionės dokumentų ir „suvenirų“; fotografijos albumas ilgai jam tarnauja, gaivindamas įdomią praeitį.

Prityręs mėgėjas siekia ne vien techniškai tobulos nuotraukos – jis ieško meniškų efektų, dailios kompozicijos, šviesos kontrastų, paveikslų „gilumo“.

Rimtam foto mėgėjui reikalingas vadovėlis, pirmiems jo žingsniams palengvinti, apsaugoti nuo per daug stambių klaidų, na, ir, žinoma, sumažinti neišvengiamiems „plokštelių gadinimo“ nuostoliams.

Kas nori išmokti fotografuoti, o ne tik spausti aparato mygtuką, privalo pats, dirbti visus chemiškus darbus: ryškinti negatyvus, spausdinti pozityvus, montuoti nuotraukas. Tenesiteisina jis patalpos ar laiko stoka: pasiryžimas viską nugali! Vadovėlis ir čia bus jam labai naudingas.

Lietuvos foto mėgėjai seniai laukia tokio vadovėlio, kuris padėtų įdomiam ir svarbiam jų darbui. Juo apsiginklavę jie sieks savo kilnių idealų!

 

Prof. Steponas Kolupaila, Lietuvos foto mėgėjų sąjungos pirmininkas.

Atgal