1938 m. DR. E. VOGEL‘IS Fotografijos vadovėlis. Patarimai visiems fotografijos mėgėjams

2020 / 08 / 17

DR. E. VOGEL‘IS Fotografijos vadovėlis. Patarimai visiems fotografijos mėgėjams.
Redagavo S. Žvirzdinas
Vertimas parengtas pagal originalo 41 – mąjį leidimą.
D. Gutmano knygynas
Kaunas 1938
Spaudė – J. Kuznickio ir L. Beilio sp., Kaune. Laisvės al. 15.

Leidėjo žodis

Lietuvių kalba specialios literatūros nėra per daug gausu. Ypač jos trūksta fotografijos sričiai. Tuo tarpu pati fotografija kaskart plačiau pritaikinama, kaskart daugiau atsiranda josios mėgėjų. Pagal nuolatinius pasiteiravimus knygynuose galima spręsti, kad fotografinės literatūros trūkumas yra opiai jaučiamas.

Šitai turėdamas galvoje, sumaniau išleisti populiarų fotografijos vadovėlį, kuris būtų naudingas daugiausia praktikos reikalui jau nemažam lietuvių fotografijos mėgėjų būriui. Iš plačios literatūros svetimomis kalbomis pasirinkti visų tinkamiausias veikalėlis – nėra lengvas uždavinys. Kiekvienas panašaus pobūdžio vadovėlis turi savo teigiamų ir neigiamų savumų. Teko spręsti pagal bendrą paklausą ir įvairius atsiliepimus. Čia pateikiamasis Dr. E. Vogel‘io fotografijos vadovėlis originalo kalba yra susilaukęs net 41 leidimo ir net 300.000 tiražo. Be to, jis yra išverstas kuone į visas svetimas kalbas ir taip pat išplitęs šimtais tūkstančių egzempliorių. Visa tai bylote byloja, jog šis vadovėlis tikrai yra naudingas ir praktikos reikalui tinkamas.

Žinoma, kaip ir kiekviena mokslo sritis, taip ir fotografijos technika nuolat žengia į priekį, nuolat tobulėja. Todėl Dr. E. Vogel‘io vadovėlio lietuviškajam vertimui buvo panaudotas paskutinysis 41 leidimas. Be to, pats vertimas yra vienur kitur papildytas ir kaikur šiek tiek pakeistas. Tam darbui atlikti vertimo redaktoriumi buvo pakviestas dipl. fiz. S. Žvirzdinas. Jis, kiek tatai buvo įmanoma, vadovėlį papildė, vieną kitą dalyką pats parašydamas. Tuo būdu šis vadovėlis, tariuosi, bus pritaikintas dabartinei fotografijos technikos raidos stadijai, žinoma, kiek tatai neliečia fotografijos pritaikinimo mokslo ir kitiems specialiems tikslams.

Vertimo darbą atliko įgudęs vertėjas J. Sužiedėlis. Jo žodžiais tariant, versti toks specialus dalykas nebuvę lengva. Ypač sunku buvę su terminais, nes jų čia kaip tik yra labai daug. Negausioje lietuviškoje fotografijos srities literatūroje esamais terminais beveik nebuvę galima pasinaudoti. Vertėjas visiškai neperša čia jo vartojamų terminų priimti „en bloc“, bet vis  dėlto mano, kad vienas kitas iš jų galės būti specialistų apsvarstytas ir pripažintas tinkamu. Čia pažymėtina, kad šios pastabos neliečia chemijos ir fizikos terminų, kurių daugumas yra tokie, kokie dabar yra vartojami tų mokslų literatūroje ir laikomi priimtais.

Iš viso, rengdamasis išleisti šį vadovėlį, dariau viską, kad jis išeitų kiek galint tobulesnis, labiau pritaikintas lietuvių fotografijos mėgėjų reikalams. Dėl to net ir pats vadovėlis išleisti nepavyko tuo metu, kada buvo norima – pavasarį. Vis dėlto, tikiuosi, kad jis, ir dabar išėjęs, galės tinkamai patarnauti tam tikslui, kuriam jis skiriamas.

Atgal