1925 m. Juozas Kaminskas. Fotografas mėgėjas.

2020 / 08 / 31

Juozas Kaminskas „Fotografas mėgėjas“

Su daugel aiškinančiais vaizdeliais parašė J.L., Panevėžyje

Išleido ir spaudė “Rytas“, Akcinė bendrovė Klaipėdoje 1925 met.

  

Vadovo formatas - 15x22 cm. Jis turi 90 puslapių teksto, 43 iliustracijas, o knygos pabaigoje pridėta dar 50 sugrafuotų puslapių (negatyvų registracijai, fotografuotų vietų charakteristikoms ir kitokiems užrašams pagal mėnesius).

 

Įžanga

 

Kiek man teko patirti, Lietuvoje, ypač po Didžiojo Karo, nemažai atsirado, taip vadinamų, fotografų mėgėjų. Tokių mėgėjų apsčiai galima rasti didesniuose centruose, ypač ten, kur yra kokia nors mokykla, gimnazija, progimnazija ar kokia kita.

Lietuvoje baigia savo gyvenimą senovės lietuvių kultūros liekanos: kryžiai, koplyčios, piliakalniai, indai ir kiti; būtinai reikalinga tos liekanos kokiu nors būdu surinkti ir apsaugoti. Nemaža kultūros liekanų jau surinko kai kurie Lietuvos dailininkai arba šiaip mokslo vyrai, bet daug dar jų yra visuose Lietuvos žemės kampuose ir užkampiuose. Dailininkai negali apeiti, apvažiuoti tų visų užkampių ir surinkti ten esančias senovės lietuvių kultūros liekanas.

Tą sunkų darbą atlikti galėtų padėti tie jaunuoliai, ypač moksleiviai, kurių nemaža dalis turi fotografijos aparatus, bet nemoka jais naudotis. Dauguma jų, įgiję tokį aparatą, pamėgina ir meta į šalį arba parduoda kitam, tokiam pat, fotografui mėgėjui. Atsitinka taip dėl to, kad jie negali pasisemti reikalingų fotografavimui žinių.

Kiek man yra žinoma, lietuviu kalba visai dar nėra jokio vadovėlio arba brošiūrėlės, fotografavimo reikalams parašytos. Kad ir galima rasti rusų kalba parašytą vieną kitą, tokį vadovėlį, bet jaunesniems moksleiviams ta kalba jau nebeprieinama. Vokiečių kalba yra nemaža ir gana rimtų knygų apie fotografavimą, bet Lietuvoje, beveik, jų niekur nematyti, tai viena, o antra dėliai kalbos nemokėjimo taip pat mažai kas gali pasinaudoti.

Taigi, eidamas jaunesniems fotografams mėgėjams pagalbon, surinkęs tam tikslui iš rusų, vokiečių knygų, savo ir kitų patyrimų, parašiau šį pirmą lietuvių kalba vadovėlį ir pavadinau „Fotografas – mėgėjas“.

Šį knygutės pavadinimą pasirinkau vien dėl to, kad čia, kaip amato, kiek svarbesnių trumpų pastabų, be kurių nei vienas fotografas mėgėjas negali apsieiti, norėdamas patenkinamai fotografuoti.

 

                                                               J.K.

 

1923 m. sausio 15 d.

Panevėžys 

Atgal